Allmänna villkor Swett

Bokning

Din bokning är giltig först när Swett tagit emot din betalning av bokningsavgiften. Om inte betalningen av bokningsavgiften genomförs direkt vid bokningstillfället, eller inkommer inom överenskommen tid har Swett inget ansvar för eventuella avbokningar eller att du kan förlora din plats på resan. Bokningen gäller under förutsättning att även slutfakturan betalas i tid, enligt dessa villkor.

Ålder

Genom att boka försäkrar jag att jag är över 18 år, alternativt har målsmans godkännande.

Gästinformation med hälsodeklaration

För att få följa med på bokad resa måste en individuell Gästinformation med hälsodeklaration fyllas i av samtliga resenärer, enligt Swetts anvisningar. Gästinformationen med hälsodeklaration skickas ut i god tid innan avfärd. Det är resenärens eget ansvar att en korrekt Gästinformationen med hälsodeklaration finns ifylld, vid tidpunkten för avresa. Har Resenären ej fyllt i enGästinformationen med hälsodeklaration vid dagen för avresa äger Swett rätten att neka Resenären tillträde till resan. Ingen återbetalning kommer ske till följd av ej ifylld Gästinformationen med hälsodeklaration. Vid försenad ifylld Gästinformationen med hälsodeklaration kommer en förseningsavgift à 1500 kr att faktureras till följd av det merjobb som uppstår för Swett.

Betalning

Resan betalas i två steg. Vid bokning betalas en bokningsavgift, som vid bokning på www.swett.se betalas direkt i samband med bokningen, via betal- eller kreditkort. Bokningsavgiften motsvarar en första delbetalning av totalsumman för resan. Storleken på bokningsavgiften presenteras vid bokning, innan betalningen genomförs. Betalningen kan även ske via faktura, kontant, swish eller annat överenskommet betalsätt. Vid annan typ av betalning av bokningsavgiften gäller enskild överenskommelse mellan Swett och den som bokar. Finns ingen enskild överenskommelse gäller betalning enligt dessa villkor.

Sker bokning på www.swett.se skickas automatiskt en faktura på återstående belopp ut till den mailadress som uppgetts vid bokning. Denna faktura har förfallodatum 40 dagar innan avfärd. Det är Resenärens ansvar att själv hålla koll på att denna faktura blir betald. Är ej fakturan betald i tid kommer påminnelseavgift att utgå. Är ej fakturan betalad 7 dagar innan avfärd äger Swett rätten av neka Resenären tillträde till resan, dock kommer Swett fortsatt ha fodran på Resenären för hela beloppet.

Sker bokning på annat sätt kommer faktura skickas ut manuellt.

Anger Resenären en kampanjkod vid bokning dras eventuell rabatt på slutfakturan. Eventuella tillval och tilläggsresor betalas enligt specifikation på www.swett.se

Antal deltagare

Olika resor kan ha olika minimiantal deltagare. Skulle minimiantalet deltagare inte uppfyllas 60 dagar innan avfärd har Swett rätt att ställa in resan. Hela resans belopp betalas då tillbaka.

Avbokning

Resenären har rätt att avboka resa utan att uppge speciell anledning. En avbokning måste alltid ske skriftligt. Beroende på vid vilken tidpunkt avbokningen sker gäller följande:

Vid avbokning tidigare än 45 dagar före avresa
Vid avbokning tidigare än 45 dagar före avresa ska Resenären betala bokningsavgiften för både resa och eventuella tillval (vilket innebär att redan betald bokningsavgift ej återbetalas). Vid avbokning kommer faktura på avbokningsavgift à 3000 kr att skickas ut för betalning för att täcka Swetts kostnader.

Vid avbokning senare än 45 dagar före avresa
Vid avbokning inom 45 dagar före avresa, ska Resenären betala hela resans pris inklusive eventuella tillval såsom safari, Zanzibar eller annan aktivitet. 

Poängteras bör att då kostnader utgår för Resenär vid avbokning p.g.a. sjukdom eller skada (exempelvis då bokningsavgiften inte betalas tillbaka) så kompenseras vanligen detta av Resenärens försäkringsbolag via hemförsäkringen. Kolla upp vad som gäller för just ditt försäkringsbolag innan resan. Huvudregeln är att vare sig Resenär eller Swett ska drabbas av ekonomisk skada vid oförutsedd händelse, detta är försäkringsbolagens roll och ansvar.

Avbeställningsskydd

För att minimera risken att förlora pengar vid en eventuell avbokning som ej härrör till sjukdom eller skada rekommenderar Swett att boka ett avbeställningsskydd. Swett erbjuder avbeställningsskydd via försäkringsbolaget ERV till en kostnad av 475 kr för Kebnekaise, Cinque Terre och Atlasbergen samt 600 kr för Kilimanjaro, Inkaleden och Everest Base Camp. Observera att denna försäkring enbart är giltig fram till 45 dagar innan avfärd.

Ombokning

Kan Resenären ej följa med på inbokad resa p.g.a. skada, sjukdom eller övrig anledning kan ombokning ske till senare tillfälle, beroende på platstillgång. Ombokning kan dock ej garanteras. Möjlighet finns också att omboka till helt annat resmål och behålla bokningsavgiften tillgodo. Ombokning måste ske senast 90 dagar innan avfärd. Vid ombokning behöver Resenären oavsett datum för den nya resan erlägga slutbetalning 30 dagar innan avfärd för den ursprungliga bokningens avfärdsdatum. Vid ombokning utgår en administrationsavgift av 500 kr. Denna kostnad ska täcka motsvarade summa Swett betalar sina underleverantörer för ändring samt för handhavandet av ärendet.

Resenärens rätt att överlåta avtalet

Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste senast 30 dagar före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.. Vid överlåtelse utgår en administration- och ändringsavgift av 2000 kr. Denna kostnad ska täcka motsvarade summa Swett betalar sina underleverantörer för ändring samt för handhavandet av ärendet.

Ändrade villkor

Resenären får frånträda avtalet, om Swett inte fullgör sitt åtagande och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för Resenären. Om Swett avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, skall Swett underrätta Resenären snarast och därvid lämna besked om Resenärens rätt att frånträda avtalet.

Ändring av dagsprogram

Swett äger rätt att ändra dagsprogrammet både innan samt under aktuell resa. Anledningar till att ändra dagsprogrammet kan exempelvis vara:

 • Dåligt väder med risk för deltagarnas säkerhet
 • Förändrad politisk situation
 • Aktuell hälsostatus på gruppen eller individuella deltagare

Skulle dagsprogrammet ändras kommer Swett göra allt för att den nya planen ska motsvarade ursprungsplanen i så stor utsträckning som möjligt.

Öppet köp

Paketresor är undantagna ångerrätten enligt lagen om köp via distans. Detta innebär att det ej är öppet köp på resor köpt av Swett, oavsett betalsätt och inköpsställe om inte annat avtalats.

Ersättning

Swett kommer ej att ersätta förseningar eller kostnader som uppstår på grund av följande:

 1. Force major (inbegriper krig och konflikter, naturkatastrofer m.m.)
 2. Försenad ankomst till startpunkt för aktivitet, på grund av till exempel försenade flyg, oväder eller annan händelse som ligger utanför Swetts kontroll.
 3. Olycksfall eller sjukdom före, under eller efter aktivitet.
 4. Dödsfall till följd av sjukdom eller olycka.
 5. Väderförhållanden som omöjliggör aktiviteter i planerat aktivitetsområde och/eller vissa områden som måste passeras för att nå överenskommen slutdestination.
 6. Försenad hemkomst från aktivitet på grund av oförutsedd händelse utanför Swetts kontroll.
 7. Strömavbrott
 8. Ev. följdkostnader i tredje hand för Resenären i samband med misslyckad leverans av transport.
 9. Förlorat bagage.
 10. Evakuering på grund av sjukdom eller skada.

Även här bör det poängteras att det är Resenärens försäkringsbolags uppgift att ersätta kostnader för ovan uppkomna situationer. Vare sig Resenären eller Swett ska drabbas av dessa kostnader.

Tillkommande kostnader för evakuering

Vid vissa av Swetts resmål finns risk för evakuering, exempelvis på Kilimanjaro, Everest Base Camp och Kebnekaise men även övriga resmål. Alla kostnader som utgår vid en eventuell evakuering kommer faktureras Resenären efter hemkomst. Exempel på sådana kostnader är:

 1. Transport till aktuell plats med bil, flyg, buss eller annat fordon för upphämtning.
 2. Helikopterevakuering.
 3. Extra personalkostnad för bärare, guider, chaufförer.
 4. Sjukhusbesök.
 5. Extra nätter på hotell.
 6. Extra mat på hotell.
 7. Med flera kostnader.

Även här bör det poängteras att det är Resenärens försäkringsbolags uppgift att ersätta kostnader för ovan uppkomna situationer. Vare sig Resenären eller Swett ska drabbas av dessa kostnader.

Prisändringar

Priset får ändras endast på grund av kostnadsökningar som beror på:

 1. Ändringar i transportkostnader.
 2. Ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan.
 3. Prisändringar för nationalparksavgifter eller andra tillstånd.
 4. Valutaförändringar i de länder Swetts leverantörer verkar i.

Swett har enbart rätt att höja priset till faktisk kostnad. Skulle exempelvis nationalparksavgift höjas med 100 kr får Swett enbart höja priset med 100 kr. Dock får ej priset höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Skulle priset ändras avsevärt har Resenär rätt att avboka resan. Vad en avsevärd ändring är avgörs från fall till fall. På samma sätt ska priset sänkas om Swett får lägre kostnader för resan.

Tidtabellsändringar

Som Resenär är du själv skyldig att kontrollera flygtider för dit- och hemresa (det kan förekomma förändringar med kort varsel).

Reklamationsfrist

Reklamation skall skriftligen framställas till oss via e-post senast 30 dagar efter sista dagen på researrangemang anordnat av Swett.

Resenärens ansvar

Det är Resenärens ansvar att ta del av dessa bokningsvillkor före köpet. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Vid betalning av bokningsavgiften blir bokningen giltig och Resenären godkänner därmed också dessa villkor.

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om Resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som Resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.