ALLMÄNNA VILLKOR SWETT

 

Nedan villkor gäller bokning från och med 2022-10-20

För tidigare villkor avseende bokningar fram till och med 2022-10-19, klicka HÄR

RESEGARANTI ENLIGT RESEGARANTILAGEN

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Företag(en) Swett AB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har företag(en)  Swett AB enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

 

1. AVTALET

1.1 Avtalet blir bindande när resenären skriftligt bekräftat sin bokning för resan. I och med bindande avtal har resenären accepterat de omständigheter som beskrivs i avtalet. Avtalet är bindande oavsett om första inbetalning genomförts eller ej.
 

2. RESENÄREN

Resenären och dess ålder

2.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats.

2.2 Resenären måste vara 18 år vid tidpunkten för resan. Om resenären är under 18 år vid tidpunkten för resan krävs målsmans och Swetts godkännande innan bokning.

 

Resenärens hälsa och fysiska form

2.3 Resenären är skyldig att ha fullgod reseförsäkring med evakueringsskydd för hela reseperioden. Denna ingår ofta inom ramen för din eventuella hemförsäkring. Reseförsäkringen ska vara giltig på de höjdmeter som specificerats i dagsprogrammet. Skulle resenär evakueras och det tillkommer merkostnader som ej täcks pga felaktig försäkring blir resenären själv betalningsskyldig för detta.

2.4 Det är resenärens ansvar att välja en resa av en sådan svårighetsgrad att hen är övertygad om att kunna delta i resans alla moment.

2.5 Det är resenärens ansvar att vara i så god fysisk form att hen klarar av den fysiska ansträngning resan innebär.

2.5.1 Då flertalet av våra resor kräver god kondition är det resenärens ansvar att utföra den träning som behövs inför resan för att klara alla moment, antingen via Swetts träningsprogram eller motsvarande. Skulle det föreligga några oklarheter kring vilket fysiskt skick man behöver vara i för att klara av resan är det Resenärens skyldighet att kontakta Swett för förtydligande.

2.5.2 Om resenären är osäker på om dess hälsa och form är tillräckligt god för att utföra resan bör en läkare konsulteras innan bokning.

2.5.3 På plats på resmålet har Swetts guide rätt att avbryta resenär som bedöms ej ha den fysiska kapacitet som krävs för att genomföra resan med bibehållen säkerhet. Beslut kan också fattas om att avbryta resenärens resa pga. sjukdom / skada eller motsvarande. I och med ingånget avtal accepterar resenären att ansvarig guide utsedd av Swett har tillbörlig kunskap och kompetens för att fatta ett sådant beslut. Vid en sådan händelse står resenären själv för eventuella merkostnader i form av exempelvis boende och transfer. Ingen kompensation utgår för missad aktivitet vid avbruten resa utan resenär är själv ansvarig att ha en tillräckligt god reseförsäkring för sådana händelser.

 

Gästinformation

2.6 Resenären måste fylla i en Gästinformation senast tre månader innan avresa.

2.6.1 Det är resenärens ansvar att uppge all relevant information i Gästinformationen. Informationen inkluderar bland annat personuppgifter, diagnoser, funktionshinder, skador, sjukdomar och andra uppgifter som kan påverka resans utförande. Resenären måste sanningsenligt uppge all den information som behövs i Gästinformationen. Skulle felaktig information anges, alternativt att viktig information utelämnas, kan det resultera i att Resenären behöver avbryta sin pågående resa, exempelvis om det uppdagas sjukdomar eller skador som det ej har informerat om innan avresa.

2.6.2  Vid försenad ifylld Gästinformation kommer en förseningsavgift motsvarade  det merjobb som uppstår för Swett att faktureras. Avgiften är minimum 500 kr.

2.6.3 Har resenären ej fyllt i Gästinformationen 60 dagar innan avresa äger Swett rätten att neka Resenären tillträde till resan. Ingen återbetalning kommer ske till följd av ej ifylld Gästinformation.

2.6.4 Resenären är medveten om att för sent ifylld gästinformation kan komma att påverka delar av resan, exempelvis kan följden bli att nekas tillträde till platser och anläggningar under resans gång som Swett ej hunnit söka om tillstånd till pga förseningen, exempelvis Machu Picchu vid resan till Inkaleden.

2.6.5 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/ resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären. Eventuella förändringar i redan ifylld Gästinformation måste meddelas Swett skriftligen.

2.6.6 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e- postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

2.6.7 Det är resenärens ansvar att Gästinformation är korrekt ifylld vid tidpunkten för avresa. 

2.6.8 Pass och visum. Det är resenärens ansvar att se till att dennes pass är helt och giltigt enligt ankomstlandets regler och att korrekta ev. visum, inresetillstånd och/eller andra dokument som är nödvändiga för resans genomförande införskaffats. Ansökningar för detta bör påbörjas i god tid innan avresa om detta krävs. Ingen ersättning eller återbetalning sker i de fall resenären inte kan påbörja eller fullfölja resan p.g.a. ogiltiga eller ofullständiga pass, visumhandlingar eller andra nödvändiga resedokument. 

 

Resenärens ansvar

2.7 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av guide på plats eller av annan person som arrangören anlitar.

2.8 Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs.

2.8.1 Om Resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

2.9 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

 

3. PRIS OCH BETALNING

Resans pris

3.1 Resans pris framgår på Swetts hemsida samt i Resenärens bokningsbekräftelse. 

Betalningsansvarig

3.2. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Om Huvudresenär fattas, d.v.s. om den som genomförde bokningen inte ska med på resan, så är den som bokade resan  betalningsansvarig.

Bokningsavgift

3.3.1  Vid bokning betalas en bokningsavgift vilken motsvarar en första delbetalning av totalsumman för resan. Storleken på bokningsavgiften presenteras vid bokning, innan betalningen genomförs.

3.3.2 Bokningsavgiften betalas via betal- eller kreditkort direkt vid bokning. Betalningen kan även ske via faktura eller annat med Swett överenskommet betalsätt.

3.3.3 Vid annan typ av betalning av bokningsavgiften gäller enskild överenskommelse mellan Swett och den som bokar. Överenskommelsen måste ske skriftligt. Finns ingen enskild överenskommelse gäller betalning enligt dessa villkor.

 

Slutfaktura

3.4 Återstående belopp betalas senast 60 dagar innan resans start. En faktura på det återstående beloppet skickas ut till den mailadress som uppgetts inom två veckor efter bokning. Har resenären ej mottagit slutfakturan inom två veckor är det Resenärens ansvar att kontakta Swett och påtala detta. 

3.4.1 Det är Resenärens ansvar att betala fakturan i tid.

3.4.2 Är fakturan ej betald i tid kommer påminnelseavgift att utgå.

3.4.3 Är fakturan ej  betald 60 dagar innan avresa äger Swett rätten att neka resenären tillträde till resan, dock kommer Swett fortsatt ha fordran på resenären för hela beloppet.

3.5 Eventuella rabatter dras på slutfakturan.

3.6 Eventuella tillval och tilläggsresor betalas enligt specifikation på www.swett.se

 

Sista minuten

3.8.1 Resor bokade senare än 60 dagar innan avfärd klassas som “sista minuten”.

3.8.2 Vid sista minuten-bokning sker betalning av hela beloppet omgående, d.v.s. en bokningsavgift skickas inte ut, utan fullständigt belopp erläggs direkt.

3.8.3 En sista minuten-bokning är giltig vid skriftlig bekräftelse oavsett om hela beloppet är betalt eller inte.

 

4. ANTAL DELTAGARE

4.1 Vid 8 eller färre inbokade deltagare har Swett rätt att ställa in resan.

4.2 Skulle minimiantalet deltagare inte uppfyllas 30 dagar innan avfärd har Swett rätt att ställa in resan.

4.2.1 Resenären kan då omboka sin plats till ett annat datum utan extra kostnad. Detta behöver meddelas Swett senast 7 dagar efter information om inställd tur gjorts.

4.2.2 Om resenären inte vill omboka sin plats betalas hela den betalning resenären gjort tillbaka.

4.3 Om resenären redan köpt flygbiljetter ansvarar resenären själv för att avboka dessa där flygbiljetterna är köpta. Ingen kompensation utgår för köpta flygbiljetter.

4.4 En resenär har inte rätt att häva avtalet på grund av för få deltagare.

 

5. AVBOKNING OCH OMBOKNING

Avbokning

5.1  Resenären har rätt att avboka resa utan att uppge speciell anledning.

5.2 En avbokning måste alltid ske skriftligt. Beroende på vid vilken tidpunkt avbokningen sker gäller följande:

 

Vid avbokning tidigare än 60 dagar före avresa: Vid avbokning tidigare än 60 dagar före avresa ska resenären betala bokningsavgiften för både resa och eventuella tillval (vilket innebär att redan betald bokningsavgift ej återbetalas). I de allra flesta fall är bokningsavgiften redan erlagd vilket innebär att den då är förverkad. Skulle bokningsavgiften inte vara betald behöver denna betalas in inom 7 dagar efter avbokningen..

 

Vid avbokning 60 dagar före avresa eller senare: Vid avbokning 60 dagar före avresa eller senare ska resenären betala hela resans pris inklusive eventuella tillval såsom safari, Zanzibar, Amazonas eller annan aktivitet. Notera att om avbokningen sker mindre än 60 dagar före avresa och slutbetalning ännu ej erhållits, måste resterande belopp betalas in omedelbart. Detta gäller även om resenären av olika anledningar inte påbörjar resan.

 

Avbeställningsskydd

5.3 Resenären ansvarar för att ha ett fullgott avbeställningsskydd för hela resans pris.

5.4 Som komplement till resenärens egna avbeställningsskydd erbjuder Swett avbeställningsskydd via försäkringsbolaget Europeiska ERV.

5.4.2 Priset för avbeställningsskyddet utgår enligt ERV:S prislista och framkommer vid bokning. 

5.4.4 Europeiska ERVs villkor och produktfaktablad gäller för avbeställningsskyddet

5.4.5 Eventuella klagomål kring försäkringen ska tas direkt med Europeiska ERV

 

Ombokning

5.6 Resenären kan omboka sin plats till ett annat datum om det finns platser tillgängliga. Ombokning kan dock ej garanteras.

5.7 Ombokning sker främst till samma resmål. Ombokning till annat resmål måste godkännas av Swett.

5.8 Ombokning måste ske senast 180 dagar innan avresa. Ombokning måste ske skriftligt.

5.8.1 Vid ombokning tidigare än ett år innan avresa utgår en ombokningsavgift på 1000kr.

5.8.2 Vid ombokning senare än ett år innan avresa utgår 10% av resans pris i ombokningsavgift.

5.8.3 Ombokningsavgift faktureras via mejl med betaltid 10 dagar.

5.8.4 Slutbetalning för resan sker 60 dagar innan nya avresedatumet

5.9 Endast en ombokning kan göras per bokning.

 

6. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

6.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan.

6.2 Resenären måste senast 7 dagar före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

6.3 Vid överlåtelse utgår en administration- och ändringsavgift på 2000 kr. Denna kostnad ska täcka motsvarande summa Swett betalar sina underleverantörer för ändring samt för handhavandet av ärendet.

6.4 Vid överlåtelse sker ingen återbetalning till bokad gäst. Resenärer som gör överlåtelsen ansvarar för att göra upp sinsemellan för redan gjorda inbetalningar.

 

7. ÄNDRADE VILLKOR

7.1 Resenären får frånträda avtalet om Swett inte fullgör sitt åtagande och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.

7.2 Om Swett avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, skall Swett underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om resenärens rätt att frånträda avtalet.

 

8. ÄNDRING AV PROGRAM

8.1 Swett äger rätt att ändra dagsprogrammet både innan samt under aktuell resa. Anledningar till att ändra dagsprogrammet kan exempelvis vara:

 • Dåligt väder med risk för deltagarnas säkerhet
 • Förändrad politisk situation
 • Försämrade rutter, vägar eller vandringsleder exempelvis pga stenras eller erosion
 • Hotell och restauranger som stänger med kort varsel alternativt har råkat överboka anläggningens platser
 • Aktuell hälsostatus på gruppen eller individuella deltagare

8.2 Skulle dagsprogrammet ändras kommer Swett göra allt för att den nya planen ska motsvarade ursprungsplanen i så stor utsträckning som möjligt.

 

9. ÖPPET KÖP

9.1 Paketresor är undantagna ångerrätten enligt lagen om köp via distans. Detta innebär att det ej är öppet köp på resor köpt av Swett, oavsett betalsätt och inköpsställe om inte annat avtalats.

 

10.ERSÄTTNING

10.1 Swett kommer ej att ersätta förseningar eller kostnader som uppstår på grund av följande:

 1. Force major (inbegriper krig och konflikter, naturkatastrofer m.m.)
 2. Försenad ankomst till startpunkt för aktivitet, på grund av till exempel försenade flyg, oväder eller annan händelse som ligger utanför Swetts kontroll.
 3. Olycksfall eller sjukdom före, under eller efter aktivitet.
 4. Dödsfall till följd av sjukdom eller olycka.
 5. Väderförhållanden som omöjliggör aktiviteter i planerat aktivitetsområde och/eller vissa områden som måste passeras för att nå överenskommen slutdestination.
 6. Försenad hemkomst från aktivitet på grund av oförutsedd händelse utanför Swetts kontroll.
 7. Strömavbrott
 8. Ev. följdkostnader i tredje hand för Resenären i samband med misslyckad leverans av transport.
 9. Förlorat bagage.
 10. Evakuering på grund av sjukdom eller skada.
 11. Evakuering på grund av bristande fysisk kapacitet

Även här bör det poängteras att det är Resenärens försäkringsbolags uppgift att ersätta kostnader för ovan uppkomna situationer. Ambitionen är att vare sig Resenären eller Swett ska drabbas av dessa kostnader.

 

11. TILLKOMMANDE KOSTNADER FÖR EVAKUERING

11.1 Alla kostnader som tillkommer vid eventuell evakuering betalas av resenären. Exempel på sådana kostnader är:

 1. Transport till aktuell plats med bil, flyg, buss eller annat fordon för upphämtning.
 2. Helikopterevakuering.
 3. Extra personalkostnad för bärare, guider, chaufförer.
 4. Sjukhusbesök.
 5. Extra nätter på hotell.
 6. Extra mat på hotell.

11.2 Det är resenärens ansvar att spara kvitton och utlåtande från läkare eller dylikt för att kräva ersättning från försäkringsbolag

Även här bör det poängteras att det är Resenärens försäkringsbolags uppgift att ersätta kostnader för ovan uppkomna situationer. Vare sig Resenären eller Swett ska drabbas av dessa kostnader.

 

12. PRISÄNDRINGAR

12.1 Priset får ändras endast på grund av kostnadsökningar eller sänkningar som beror på:

 1. Ändringar i transport och bränslekostnader.
 2. Ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan.
 3. Prisändringar för nationalparksavgifter eller andra tillstånd och/eller offentliga avgifter / skatter.
 4. Valutaförändringar

12.2 Om priset höjs med mer än 8% av resans totala pris har resenären rätt att frångå avtalet. Resenären måste meddela detta skriftligt senast 14 dagar efter prisändringen meddelats. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

12.3 Swett har enbart rätt att höja priset till faktisk kostnad. Skulle exempelvis nationalparksavgift höjas med 100 kr får Swett enbart höja priset med 100 kr. Detta gäller även höjningar pga valutaförändringar, enbart faktiskt höjning av Swetts kostnader i den aktuella valutan får belasta resenären.

12.4 Priset får ej höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

 

13. TIDTABELLSÄNDRINGAR

13.1 Som resenär är du själv skyldig att kontrollera flygtider för dit- och hemresa (det kan förekomma förändringar med kort varsel) samt meddela Swett eventuella förändringar.

 

14. REKLAMATIONSFRIST

14.1 Felaktigheter måste åberopas till Swetts personal på plats på resan samt skriftligen framställas till Swett via e-post senast 30 dagar efter sista dagen på researrangemang anordnat av Swett.

 

15. TVISTLÖSNING

15.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar.

15.2 Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

 

16. AVBESTÄLLNINGSSKYDD ERV

För dig som tecknar avbeställningsskydd via ERV är det följande villkor som är gällande:

https://www.erv.se/globalassets/gemensamt/sweden/villkor-m.m/avbestallningsskydd/villkor/villkor_avbestallningsskydd.pdf

 

 1. DOKUMENTATION

Swetts guider och personal kommer i vissa fall dokumentera resan genom att filma och/eller fotografera samt i text. Rättigheten till detta material ägs av Swett. Swett förbehåller sig rätten att använda film- och fotomaterialet i marknadsföringssyfte på hemsida, i sociala medier och annat tryckt eller digitalt marknadsföringsmaterial. Om resenären ej önskar att deltaga i denna dokumentering måste detta uttryckas skriftligt till Swett 60 dagar innan avresa.

NYHETSBREV

Missa inte att prenumerera på vårt inspirerande nyhetsbrev där du får nyheter om våra resor, kampanjinformation och tips&tricks!

Din mailadress

x