ALLMÄNNA VILLKOR SWETT

(FÖR TIDIGARE BOKNINGAR)

 

Nedan villkor gäller bokningar som genomförts fram till och med 2022-10-19

RESEGARANTI ENLIGT RESEGARANTILAGEN

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Företag(en) Swett AB kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har företag(en)  Swett AB enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

 

1. AVTALET

1.1 Avtalet blir bindande när resenären skriftligt bekräftat sin bokning för resan. I och med bindande avtal har resenären accepterat de omständigheter som beskrivs i avtalet.
 

2. RESENÄREN

Resenären och dess ålder

2.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet.

2.2 Resenären måste vara 18 år vid tidpunkten för resan. Om resenären är under 18 år vid tidpunkten för resan krävs målsmans och Swetts godkännande innan bokning.

 

Resenärens hälsa och fysiska form

2.3 Resenären är skyldig att ha fullgod reseförsäkring med evakueringsskydd för hela reseperioden. Denna ingår ofta inom ramen för din eventuella hemförsäkring.

2.4 Det är resenärens ansvar att välja en resa av en sådan svårighetsgrad att hen är övertygad om att kunna delta i resans alla moment.

2.5 Det är resenärens ansvar att vara i så god fysisk form att hen klarar av den fysiska ansträngning resan innebär.

2.5.1 Då våra resor kräver god kondition är det resenärens ansvar att utföra den träning som behövs inför resan för att klara alla moment, antingen via Swetts träningsprogram eller motsvarande.

2.5.2 Om resenären är osäker på om dess hälsa och form är tillräckligt god för att utföra resan bör en läkare konsulteras innan bokning.

2.5.3 På plats på resmålet har Swetts guide rätt att avbryta resenär som bedöms ej ha den fysiska kapacitet som krävs för att genomföra resan med bibehållen säkerhet. Vid en sådan händelse står resenären själv för eventuella merkostnader i form av exempelvis boende och transfer. Ingen kompensation utgår för missad aktivitet vid avbruten resa.

 

Gästinformation

2.6 Resenären måste fylla i en Gästinformation senast tre månader innan avresa.

2.6.1 Det är resenärens ansvar att Gästinformation  är korrekt ifylld vid tidpunkten för avresa. Eventuella förändringar i redan ifylld Gästinformation måste meddelas Swett skriftligen.

2.6.2 Det är resenärens ansvar att uppge all relevant information i Gästinformationen. Informationen inkluderar personuppgifter, diagnoser, funktionshinder, skador, sjukdomar och andra uppgifter som kan påverka resans utförande.

2.6.3  Vid försenad ifylld Gästinformation kommer en förseningsavgift à 500 kr att faktureras till följd av det merjobb som uppstår för Swett.

2.6.4 Har resenären ej fyllt i Gästinformationen 14 dagar innan avresa äger Swett rätten att neka Resenären tillträde till resan. Ingen återbetalning kommer ske till följd av ej ifylld Gästinformation.

 

Resenärens ansvar

2.7 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av guide på plats eller av annan person som arrangören anlitar.

2.8 Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs.

2.8.1 Om Resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

2.9 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

 

3. PRIS OCH BETALNING

Resans pris

3.1 Resans pris framgår på Swetts hemsida. 

Bokningsavgift

3.2  Vid bokning betalas en bokningsavgift vilken motsvarar en första delbetalning av totalsumman för resan. Storleken på bokningsavgiften presenteras vid bokning, innan betalningen genomförs.

3.2.2 Bokningsavgiften betalas via betal- eller kreditkort direkt vid bokning. Betalningen kan även ske via faktura eller annat med Swett överenskommet betalsätt.

3.2.3 Vid annan typ av betalning av bokningsavgiften gäller enskild överenskommelse mellan Swett och den som bokar. Överenskommelsen måste ske skriftligt. Finns ingen enskild överenskommelse gäller betalning enligt dessa villkor.

 

Slutfaktura

3.3 Återstående belopp betalas senast 45 dagar innan resans start. En faktura skickas ut till den mailadress som uppgetts vid bokning direkt vid bokning.

3.3.1 Det är Resenärens ansvar att betala fakturan i tid.

3.3.2 Är fakturan ej betald i tid kommer påminnelseavgift att utgå.

3.3.3 Är fakturan ej  betald sju dagar innan avresa äger Swett rätten att neka resenären tillträde till resan, dock kommer Swett fortsatt ha fordran på resenären för hela beloppet.

3.4 Eventuella rabatter dras på slutfakturan.

3.5 Vid bokning senare än 45 dagar före avresa betalas hela resans belopp samma dag som bokning sker.

3.6 Eventuella tillval och tilläggsresor betalas enligt specifikation på www.swett.se

 

4. ANTAL DELTAGARE

4.1 Vid 8 eller färre inbokade deltagare har Swett rätt att ställa in resan.

4.2 Skulle minimiantalet deltagare inte uppfyllas 40 dagar innan avfärd har Swett rätt att ställa in resan.

4.2.1 Resenären kan då omboka sin plats till ett annat datum utan extra kostnad. Detta behöver meddelas Swett senast 7 dagar efter information om inställd tur gjorts.

4.2.2 Om resenären inte vill omboka sin plats betalas hela den delbetalning resenären gjort tillbaka.

4.3 Om resenären redan köpt flygbiljetter ansvarar resenären själv för att avboka dessa där flygbiljetterna är köpta. Ingen kompensation utgår för köpta flygbiljetter.

4.4 En resenär har inte rätt att häva avtalet på grund av för få deltagare.

 

5. AVBOKNING OCH OMBOKNING

Avbokning

5.1  Resenären har rätt att avboka resa utan att uppge speciell anledning.

5.2 En avbokning måste alltid ske skriftligt. Beroende på vid vilken tidpunkt avbokningen sker gäller följande:

Vid avbokning tidigare än 1 år före avresa: Vid avbokning tidigare än 1 år före avresa ska resenären betala bokningsavgiften för både resa och eventuella tillval (vilket innebär att redan betald bokningsavgift ej återbetalas).

Vid avbokning tidigare än 45 dagar före avresa: Vid avbokning tidigare än 45 dagar före avresa ska resenären betala bokningsavgiften för både resa och eventuella tillval (vilket innebär att redan betald bokningsavgift ej återbetalas) samt en avbokningsavgift. Avbokningsavgiften är 3000 SEK per person. Faktura på avbokningsavgift skickas ut via mejl med betaltid 10 dagar.

 

Vid avbokning 45 dagar före avresa eller senare: Vid avbokning 45 dagar före avresa eller senare ska resenären betala hela resans pris inklusive eventuella tillval såsom safari, Zanzibar eller annan aktivitet. 

Avbeställningsskydd

5.3 Resenären ansvarar för att ha ett fullgott avbeställningsskydd för hela resans pris.

5.4 Som komplement till resenärens egna avbeställningsskydd erbjuder Swett avbeställningsskydd via försäkringsbolaget Europeiska ERV.

5.4.1 Avbeställningsskyddet via Europeiska ERV täcker bokningsavgift samt avbokningsavgift och är giltigt fram till dagen för avresa.

5.4.2 Priset för avbeställningsskyddet utgår enligt ERV:S prislista och framkommer vid bokning. 

5.4.3 Avbeställningsskyddet via Europeiska ERV måste tecknas senast 48 timmar efter bokning via Swetts hemsida.

5.4.4 Europeiska ERVs villkor och produktfaktablad gäller för avbeställningsskyddet

5.4.5 Eventuella klagomål kring försäkringen ska tas direkt med Europeiska ERV

5.5 Vill resenären försäkra hela resans belopp bokas avbeställningsskydd direkt via Europeiska ERVs hemsida.

 

Ombokning

5.6 Resenären kan omboka sin plats till ett annat datum om det finns platser tillgängliga. Ombokning kan dock ej garanteras.

5.7 Ombokning sker främst till samma resmål. Ombokning till annat resmål måste godkännas av Swett.

5.8 Ombokning måste ske senast 180 dagar innan avresa. Ombokning måste ske skriftligt.

5.8.1 Vid ombokning tidigare än ett år innan avresa utgår en ombokningsavgift på 500 kr.

5.8.2 Vid ombokning senare än ett år innan avresa utgår 10% av resans pris i ombokningsavgift.

5.8.3 Ombokningsavgift faktureras via mejl med betaltid 10 dagar.

5.8.4 Slutbetalning för resan sker 45 dagar innan nya avresedatumet

5.9 Endast en ombokning kan göras per bokning.

 

6. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

6.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan.

6.2 Resenären måste senast 7 dagar före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

6.3 Vid överlåtelse utgår en administration- och ändringsavgift på 2000 kr. Denna kostnad ska täcka motsvarande summa Swett betalar sina underleverantörer för ändring samt för handhavandet av ärendet.

6.4 Vid överlåtelse sker ingen återbetalning till bokad gäst. Resenärer som gör överlåtelsen ansvarar för att göra upp sinsemellan för redan gjorda inbetalningar.

 

7. ÄNDRADE VILLKOR

7.1 Resenären får frånträda avtalet om Swett inte fullgör sitt åtagande och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.

7.2 Om Swett avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, skall Swett underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om resenärens rätt att frånträda avtalet.

 

8. ÄNDRING AV PROGRAM

8.1 Swett äger rätt att ändra dagsprogrammet både innan samt under aktuell resa. Anledningar till att ändra dagsprogrammet kan exempelvis vara:

 • Dåligt väder med risk för deltagarnas säkerhet
 • Förändrad politisk situation
 • Aktuell hälsostatus på gruppen eller individuella deltagare

8.2 Skulle dagsprogrammet ändras kommer Swett göra allt för att den nya planen ska motsvarade ursprungsplanen i så stor utsträckning som möjligt.

 

9. ÖPPET KÖP

9.1 Paketresor är undantagna ångerrätten enligt lagen om köp via distans. Detta innebär att det ej är öppet köp på resor köpt av Swett, oavsett betalsätt och inköpsställe om inte annat avtalats.

 

10.ERSÄTTNING

10.1 Swett kommer ej att ersätta förseningar eller kostnader som uppstår på grund av följande:

 1. Force major (inbegriper krig och konflikter, naturkatastrofer m.m.)
 2. Försenad ankomst till startpunkt för aktivitet, på grund av till exempel försenade flyg, oväder eller annan händelse som ligger utanför Swetts kontroll.
 3. Olycksfall eller sjukdom före, under eller efter aktivitet.
 4. Dödsfall till följd av sjukdom eller olycka.
 5. Väderförhållanden som omöjliggör aktiviteter i planerat aktivitetsområde och/eller vissa områden som måste passeras för att nå överenskommen slutdestination.
 6. Försenad hemkomst från aktivitet på grund av oförutsedd händelse utanför Swetts kontroll.
 7. Strömavbrott
 8. Ev. följdkostnader i tredje hand för Resenären i samband med misslyckad leverans av transport.
 9. Förlorat bagage.
 10. Evakuering på grund av sjukdom eller skada.
 11. Evakuering på grund av bristande fysisk kapacitet

Även här bör det poängteras att det är Resenärens försäkringsbolags uppgift att ersätta kostnader för ovan uppkomna situationer. Vare sig Resenären eller Swett ska drabbas av dessa kostnader.

 

11. TILLKOMMANDE KOSTNADER FÖR EVAKUERING

11.1 Alla kostnader som tillkommer vid eventuell evakuering betalas av resenären. Exempel på sådana kostnader är:

 1. Transport till aktuell plats med bil, flyg, buss eller annat fordon för upphämtning.
 2. Helikopterevakuering.
 3. Extra personalkostnad för bärare, guider, chaufförer.
 4. Sjukhusbesök.
 5. Extra nätter på hotell.
 6. Extra mat på hotell.

11.2 Det är resenärens ansvar att spara kvitton och utlåtande från läkare eller dylikt för att kräva ersättning från försäkringsbolag

Även här bör det poängteras att det är Resenärens försäkringsbolags uppgift att ersätta kostnader för ovan uppkomna situationer. Vare sig Resenären eller Swett ska drabbas av dessa kostnader.

 

12. PRISÄNDRINGAR

12.1 Priset får ändras endast på grund av kostnadsökningar eller sänkningar som beror på:

 1. Ändringar i transportkostnader.
 2. Ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan.
 3. Prisändringar för nationalparksavgifter eller andra tillstånd.
 4. Valutaförändringar

12.2 Om priset höjs med mer än 8% av resans totala pris har resenären rätt att frångå avtalet. Resenären måste meddela detta skriftligt senast 14 dagar efter prisändringen meddelats. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

12.3 Swett har enbart rätt att höja priset till faktisk kostnad. Skulle exempelvis nationalparksavgift höjas med 100 kr får Swett enbart höja priset med 100 kr. Detta gäller även höjningar pga valutaförändringar, enbart faktiskt höjning av Swetts kostnader i den aktuella valutan får belasta resenären.

12.4 Priset får ej höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

 

13. TIDTABELLSÄNDRINGAR

13.1 Som resenär är du själv skyldig att kontrollera flygtider för dit- och hemresa (det kan förekomma förändringar med kort varsel) samt meddela Swett eventuella förändringar.

 

14. REKLAMATIONSFRIST

14.1 Felaktigheter måste åberopas till Swetts personal på plats på resan samt skriftligen framställas till Swett via e-post senast 30 dagar efter sista dagen på researrangemang anordnat av Swett.

 

15. TVISTLÖSNING

15.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar.

15.2 Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

16. AVBESTÄLLNINGSSKYDD ERV

För dig som tecknar avbeställningsskydd via ERV är det följande villkor som är gällande:

https://www.erv.se/globalassets/gemensamt/sweden/villkor-m.m/avbestallningsskydd/villkor/villkor_avbestallningsskydd.pdf

NYHETSBREV

Missa inte att prenumerera på vårt inspirerande nyhetsbrev där du får nyheter om våra resor, kampanjinformation och tips&tricks!

Din mailadress

x